عضویتـــ

Search
Close this search box.

عضویتــــ

Search
Close this search box.

پشتیبانـــی

ویدیو

من  عاشق همسر و فرزندم هستم . بازنشستگی یه فرصت برای خندیدن . اشپزی کنار هم .. درست کردن یه باغچه کنار هم و سفرکردنه . من قراره کنار همسر و فرزندانم عشق رو تجربه کنم . امنیت زندگی رو برای اون روز انتخاب کردم که دغدغه حقوق بازنشسنگی رو نداشته باشم